Museumsforening Jorn

Vedtægter for Museumsforeningen

16. juni 2015

”Kunstens inderste væsen er at gribe mennesket”
- Asger Jorn


§1. FORMÅL
Foreningens formål er at støtte Museum Jorn og tilbyde medlemmerne kunstneriske og æstetiske oplevelser.

§2. NAVN OG HJEMSTED
Navnet er Museumsforening Jorn og foreningen har hjemsted på Museum Jorn.

§3. MEDLEMSKAB

Enhver interesseret kan blive medlem af foreningen ved henvendelse til Museum Jorn.

§4. FORENINGENS LEDELSE

a) Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
b) Museets ledelse udpeger 1 medlem og 4 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer.
c) Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§5. GENERALFORSAMLING

a) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.
b) Forslag, der ønskes debatteret på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før.
c) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom.
d) Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
e) Forslag om vedtægtsændringer, se §8.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af ordstyrer.
2. Museumsforeningens bestyrelse aflægger beretning og regnskab for den forløbne sæson.
3. Spørgsmål til beretning og regnskab.
4. Godkendelse af museumsforeningens regnskab.
5. Indkomne skriftlige forslag.
6. Bestyrelsen orienterer om anvendelsen af et evt. overskud.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
8. Valg af medlemmer til museumsforeningens bestyrelse i henhold til § 6, stk. a.
9. Valg af 1 medlem til Museum Jorns bestyrelse – for en periode på 4 år – i henhold til § 6, stk. b.
10. Valg af suppleant til kunstmuseets bestyrelse i henhold til § 6, stk. c.
11. Eventuelt.
12. Museumsdirektørens beretning for museets virke det forløbne år.

§6. VALGREGLER OG VALGPERIODE
a) Valg af 4 medlemmer til museumsforeningens bestyrelse for en 2-årig periode. Der er 2 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år.
b) Valg af 1 medlem til Museum Jorns bestyrelse. Valgperioden er 4 år og følger byrådets funktionstid. Umiddelbart genvalg kan finde sted for max. 2 perioder.
c) Valg af 1 suppleant til Museum Jorns bestyrelse for en 1-års periode.
d) Alle deltagere i generalforsamlingen, der har været medlem af museumsforeningen i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, er valgbare og stemmeberettigede.
e) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§7. ØKONOMI
a) kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og tilfalder Museum Jorn. Foreningen har sekretariat på Museum Jorn.
b) Museum Jorn afholder nødvendige udgifter til indkaldelse til generalforsamling og lignende.
c) Regnskabet, som følger kalenderåret, føres af Sekretariatet på Museum Jorn, idet regnskab over kontingentindtægter og de nødvendige udgifter optages som særskilte poster over Museum Jorns regnskab og revideres sammen med dette af museets revisor.
d) Regnskabet godkendes på generalforsamlingen.

§8. VEDTÆGTSÆNDRINGER

a) Vedtægterne kan alene ændres af generalforsamlingen, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling inden en måned, og på denne generalforsamling kan de pågældende vedtægtsændringer vedtages med almindelig stemmeflerhed uanset antallet af mødte medlemmer.
b) Forslag om vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen finder sted.

§9. OPHØR
a) Opløsning af Museumsforening Jorn kan kun ske på en ordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og 2/3 af disse stemmer for, eller på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger ved almindeligt stemmeflertal.
b) Et eventuelt overskud i museumsforeningens regnskab tilfalder Museum Jorn.

Se vedtægtsændringer herMuseum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS